macro_artes – fotografia

Macro_artes, recull les meves experiències personals en el camp de la fotografía macro, com a simple amateur.

Darrera aquest blog hi ha una evol·lució i desenvolupament en aquest apasionante mòn, que m’agrada compartir.